Condicions d’ús i política de privacitat

Consulta les condicions d’ús i la política de privacitatde cookies del portal de RACC Advanced Driving Center.

Aquestes condicions d’ús i la política de privacitat poden ser revisades o modificades pel RACC en qualsevol moment, inclosa una nova redacció de la web, i seran aplicables des d’aquell moment.

CONDICIONS D’ÚS

1. DEFINICIONS

En aquestes condicions d’ús, els següents termes significaran:

RACC: Reial Automòbil Club de Catalunya, amb domicili a l’av. Diagonal, 687 de Barcelona, inscrit a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 43035, (CIF: G-08307928); societat propietària dels portals.

Condicions d’ús: Els termes i les condicions que regulen la relació jurídica entre el RACC i l’usuari, en l’accés al portal i l’ús d’aquest per l’usuari.

Condicions de Contractació: Els termes i condicions que regulen els contractes electrònics dels productes i/o serveis RACC ofertats a la seva web i a les que quedi subjecte l’usuari que decideix contractar els citats Productes.

Portal: El conjunt de pàgines web ubicades al lloc d’internet http://www.cursos.racc.cat.

Productes: Els béns i serveis que s’ofereixen a través del portal perquè l’usuari els valori i adquireixi.

Usuari: La persona física o jurídica que accedeix al portal i l’usa.

2. SERVEI PRESTAT

2.1 El servei

El servei prestat pel RACC és el d’oferir als usuaris gratuïtament l’accés al portal i l’ús d’aquest, a través de les pàgines web del qual poden obtenir informació sobre diferents productes i serveis comercialitzats pel Grup d’Empreses RACC.

L’adquisició de productes i/o serveis no requerirà el registre previ al portal.

L’usuari quedarà sotmès a les condicions específiques establertes per a cada servei o producte, com ara el pagament d’un preu.

RACC no és el venedor dels productes i/o serveis si no s’estableix així expressament en cada producte. L’usuari reconeix i accepta que algunes compres de productes i/o serveis són transaccions amb el respectiu venedor o oferent dels productes i no amb RACC. Els productes i serveis que s’ofereixen en el portal inclouen els impostos aplicables i, en el seu cas, les despeses d’enviament que corresponguin. Aquests preus són orientatius i poden patir alteracions. Els preus definitius es confirmaran en el moment de realitzar la reserva dels productes o dels serveis contractats.

2.2 Tercers publicitaris i enllaços

Tercers publicitaris: Les transaccions de l’usuari amb els tercers publicitaris trobats al portal, o a través del portal, són únicament i exclusiva entre l’usuari i els publicitaris. L’usuari reconeix i accepta que el RACC no serà responsable dels danys i perjudicis, del tipus que siguin, que resultin de les transaccions o de la presència d’aquests publicitaris al portal. En concret, el RACC no garanteix ni es responsabilitza dels vehicles oferts al portal, perquè el contracte de compravenda d’aquests se subscriu amb el venedor (concessionari, o particular en el cas dels vehicles d’ocasió).

Enllaços: L’establiment d’enllaços no implica en cap cas l’existència de cap relació entre el RACC i el titular del lloc web corresponent. Qualsevol unió, enllaç, reenviament o associacions (d’ara endavant, enllaços) amb altres llocs web (www) possibilitats des del portal no comporten una garantia del RACC a l’usuari.

2.3 Parts contractants i disputes

Si no s’estableix expressament el contrari, el RACC no és part de, ni està involucrat en, ni és responsable de les transaccions, els acords, els contractes o les disputes entre els usuaris i el venedor respectiu del producte. En cas de disputes, l’usuari allibera el RACC, i els seus agents i treballadors, de qualsevol litigi, reclamació o responsabilitats, de qualsevol tipus, relacionats o sorgits d’aquests acords, transaccions, contractes o disputes.

3. DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS (registrats o no)

3.1 Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del portal sempre té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que el RACC pateixi com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès l’usuari per virtut d’aquestes condicions d’ús o de la llei en relació amb l’ús del portal.

3.2 Compliment de les lleis

L’usuari es compromet a accedir al portal i a fer-lo servir d’acord amb la llei, les condicions d’ús, i també amb la moral i bons costums generalment acceptats. Així mateix, l’usuari s’obliga a no fer servir el portal amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers de qualsevol manera.

3.3 No interferència del portal

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través del portal material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres usuaris de fer servir el portal i gaudir-ne; (ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, danyí, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin originar reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, inclosos drets de propietat intel·lectual i industrial; (v) contingui virus o altres components danyosos capaços d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol programa o equip informàtic; (vi) l’usuari no estigui facultat per a transmetre, i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal, o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que (i) no interferirà en el portal o en els servidors connectats al portal i obeirà els requeriments, sistemes i procediments del portal; (ii) no obtindrà accés desautoritzat a altres sistemes a través del portal; (iii) no influirà en el portal de manera que afecti negativament les transaccions d’altres usuaris; (iv) no amenaçarà ni coaccionarà altres usuaris; (v) no emmagatzemarà ni recopilarà dades personals o professionals d’altres usuaris; (vi) no actuarà de manera falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats; (vi) no durà a terme pràctiques que representin competència deslleial.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que no mostrarà, vendrà, transmetrà, emprarà, emmagatzemarà, extraurà o explotarà els noms personals o comercials, adreces, números de telèfon i de fax, adreces de correu electrònic, llistats, preus, honoraris o qualsevol altra informació relacionada amb el portal o els usuaris.

3.4 Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

4. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS I DEL PORTAL

El RACC podrà modificar i variar en qualsevol moment el contingut total o parcial de les condicions d’ús disponibles i accessibles al peu de cada pàgina del portal. La navegació pel portal implica (i) l’acceptació de les condicions d’ús del portal i que (ii) l’acceptació és permanent, constant i ratificada, i aquesta acceptació s’entendrà sempre referida a les condicions d’ús vigents en cada moment.

5. DRETS DE PROPIETAT

L’usuari reconeix i accepta que el portal i qualsevol software emprat en connexió amb aquest conté informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de propietat intel•lectual i industrial.

Sense el consentiment exprés del RACC, l’usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en el portal o el seu contingut. L’usuari no podrà connectar el portal amb una altra pàgina web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del portal, ni proporcionar accés al portal a terceres parts.

No llicència: El RACC no atorga cap llicència ni autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el portal o el seu contingut.

6. INDEMNITZACIÓ

L’usuari defendrà, mantindrà indemne i indemnitzarà el RACC, les seves filials, directius, propietaris, treballadors, agents, col·laboradors, accionistes, socis comercials i proveïdors, de tota i qualsevol responsabilitat, cost, dany i perjudici que els ocasioni com a conseqüència (i) de l’ús del portal per l’usuari, (ii) de l’incompliment per l’usuari de les condicions d’ús, (iii) de qualsevol disputa o litigi entre l’usuari i un tercer, (iv) de la lesió de drets de tercers per part de l’usuari.

7. GENERAL

7.1 Comunicacions

otes les comunicacions que hagin de fer-se el RACC i l’usuari es faran per correu electrònic (i) quan s’adrecin al RACC, a l’adreça electrònica inforacc@racc.es i, (ii) quan s’adrecin a l’usuari, a l’adreça electrònica que aquest hagi comunicat. L’usuari també podrà comunicar-se amb el RACC a través de l’Oficina Virtual del RACC a Facebook i Twiter.

La resposta del RACC dependrà del volum de correus i missatges rebuts i de la complexitat de les qüestions que es plantegin, tot i que sempre respectant els terminis legalment establerts, sense que es garanteixi el funcionament correcte del correu electrònic o dels missatges ni en la recepció ni en l’enviament.

Les dades facilitades per l’usuari en el correu electrònic o missatge seran tractades d’acord amb les disposicions vigents en matèria de LOPDCP.

7.2 Llei aplicable i jurisdicció competent

El portal i les condicions d’ús es regiran i interpretaren per les lleis vigents a Espanya.

El RACC i l’usuari faran tots els esforços raonables per a resoldre amistosament qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de, o que estigui relacionada amb, aquestes condicions d’ús o el portal. Amb aquesta finalitat, les reclamacions es podran presentar per telèfon, per correu electrònic o be al web del RACC.

En cas que les parts no puguin resoldre alguna controvèrsia, seran competents per a resoldre-la els jutges o tribunals que corresponguin segons la normativa vigent.

Així mateix, l’informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea mitjançant el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.3 Cessió o transmissió

Els drets i les obligacions de l’usuari al portal no podran ser cedits ni transmesos, totalment o parcialment, per l’usuari a tercers sens el consentiment previ del RACC amb aquesta finalitat.

L’usuari autoritza, des d’ara, al RACC a cedir els seus drets i les seves obligacions al portal a tercers exclusivament per a les finalitats indicades a l’apartat política de privacitat, i sempre d’acord amb el previst a la LOPDCP.

7.4 Conservació de la relació jurídica

Si qualsevol clàusula del portal o d’aquestes condicions d’ús fos declarada totalment o parcialment nul•la o ineficaç, la nul•litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició, o la part d’aquesta, que sigui nul•la o ineficaç. La resta de clàusules del portal o d eles condicions d’ús subsistiran. Aquesta disposició, o la part d’aquesta que sigui afectada, es tindrà per no posada, tret que afecti les clàusules o condicions d’ús de manera integral, per ser-hi essencial.

7.5 Acord únic

Les condicions d’ús contenen l’únic acord entre les parts sobre l’objecte de la relació jurídica entre totes dues.

8. CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA DE PRODUCTES I SERVEIS RACC

8.1.1 Accés a les Condicions

Les presents Condicions de contractació a distància es troben en tot moment a disposició dels Usuaris, podent accedir a les mateixes al peu de pàgina del portal. Aquestes Condicions poden ser modificades en qualsevol moment, motiu pel qual es recomana als Usuaris la seva lectura i revisió en cada ocasió que contractin un producte i/o servei.

És impossible contractar cap producte i/o servei sense prèviament acceptar aquestes Condicions i la Política de Privacitat, així com les condicions aplicables al contracte corresponent al producte i/o servei concret que s’estigui contractant.

8.1.2 Informació sobre la contractació a distància

En compliment del que es disposa en la normativa vigent en matèria de contractació a distància es fa constar la següent informació:

a) Tràmits que han de seguir-se per a celebrar el contracte:
L’Usuari haurà d’omplir el formulari corresponent amb les seves dades personals. Les dades personals sol·licitades queden subjectes a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, constituint l’enviament d’aquest formulari l’acceptació de la prova inequívoca del seu consentiment a la contractació del producte i/o servei, o bé, en el cas de tractar-se de productes i/o serveis de contractació diferida (subjectes a scoring, anàlisis de riscos, etc) prova inequívoca de la seva sol·licitud de contractació. El règim de tractament de les dades serà el que s’especifica a la Política de Privacitat.

Finalitzat el procés de contractació, l’usuari rebrà un correu electrònic a l’adreça que hagi assenyalat en un termini màxim de vint-i-quatre (24) hores. En aquest correu electrònic se l’informarà del producte i/o servei contractat i/o sol·licitat i s’inclourà un enllaç a les condicions contractuals aplicables al producte i/o servei contractat. Es recomana la impressió i/o descàrrega de les mateixes ja que les condicions contractuals poden ser objecte de modificació posterior, mantenint-se en el portal les últimes vigents.

La confirmació del contracte, a través de qualsevol mitjà de comunicació, per part de RACC a l’Usuari, implicarà el perfeccionament del contracte conforme al que es disposa en l’article 1.262 del Codi Civil. L’alta efectiva i/o el lliurament del producte i/o servei adquirit per l’Usuari tindrà lloc segons el que es preveu en la pàgina corresponent a cada producte i/o servei i segons la informació que en cada cas proporcioni RACC a l’usuari.

b) Arxiu del document electrònic en què es formalitza el contracte:
L’arxiu del correu electrònic es realitzarà mitjançant la seva incorporació en una base de dades.

c) Mitjans tècnics posats a la disposició de l’Usuari per identificar i corregir errors en la introducció de les seves dades:
L’Usuari podrà identificar i corregir les seves dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que s’especifiqui en cada cas o a través de l’Oficina Virtual de RACC en Facebook i Twiter.

d) Llengua en la qual es podrà formalitzar el contracte:
L’usuari podrà omplir el formulari, accedir i rebre les condicions de contractació en castellà i català.

El preu, forma de pagament, terminis de lliurament, garanties i devolucions dels productes i serveis figuren especificats en cada pàgina del producte i/o servei que es contracti.

L’Usuari podrà imprimir en tot moment les seves Condicions de contractació o descarregar-les a l’ordinador.

La posició que ocupa l’Usuari en el contracte electrònic no podrà ser cedida ni transmesa, totalment o parcialment, a un tercer sense el previ consentiment del RACC o de l’oferent/venedor del producte i/o servei.

L’Usuari accepta que RACC pugui cedir la seva posició dins dels contractes electrònics a un tercer, informant d’això a l’Usuari, i sempre que el tercer assumeixi el compliment de les comandes.

A fi de facilitar la contractació i rebre informació de nous productes i/o serveis, l’Usuari, conforme estableix l’article 22.1 de la Llei 34/2002, autoritza RACC perquè li remeti publicitat per correu electrònic sobre els productes i/o serveis que ofereix RACC.

8.1.3 Productes i serveis

Els productes i serveis que ofereix RACC es troben accessibles en el portal. En cada pàgina web s’identifica el preu, promocions, forma de pagament, condicions de contractació i informació diversa sobre el producte i/o servei de que es tracti.

8.1.4 Responsabilitat de l’usuari

L’usuari coneix i accepta que l’accés i ús del Portal, així com la selecció i tramitació de comandes de productes i/o serveis l’efectua lliurement, i prèvia i degudament informat de les condicions de contractació.

En conseqüència, des de la llibertat i autonomia de la seva voluntat, l’usuari es fa responsable del compliment dels compromisos assumits en els contractes electrònics que subscriu, i assumeix la responsabilitat derivada dels actes i contractes que pugui subscriure RACC amb Proveïdors i tercers amb vista a donar compliment a la comanda cursada i acceptada.

8.1.5 Drets de l’usuari

L’usuari, amb el compliment dels seus compromisos, adquireix el dret a rebre el producte i/o servei en els termes i condicions establerts en les Condicions de Contractació.

8.1.6 Garantia comercial i Drets del Consumidor

En els termes que estableix la normativa vigent en matèria de defensa dels Consumidors i Usuaris, en el cas de productes l’Usuari té el dret a la reparació d’aquest, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte. El termini de garantia és de 2 anys a comptar des de la data de lliurament. La garantia comercial que addicionalment ofereixin els productes figurarà identificada al marge de cadascun d’ells com a Condicions Específiques d’aquest.

En el cas dels serveis, els mateixos queden garantits d’acord amb el que es disposa en la normativa específica que els sigui aplicable. Aquells en els quals no existeixi aquesta normativa específica el termini serà de 6 mesos des que finalitzi l’última activitat en què consisteixi la prestació.

8.1.7 Dret de desistiment

D’acord amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de defensa dels Consumidors i Usuaris, l’usuari que contracti a distància tindrà dret a desistir del contracte en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte objecte del contracte o des de la celebració si el seu objecte fos la prestació de serveis.

Aquest dret podrà exercir-se seguint les instruccions indicades en el document de desistiment de compra. El dret de desistiment no serà aplicable en aquells contractes de prestació de serveis l’execució dels quals hagi començat, amb l’acord del consumidor i usuari, abans de finalitzar el termini de 14 dies naturals.

8.1.8 Exempció de responsabilitat del RACC

RACC no es fa responsable de les interrupcions del servei de contractació electrònica que puguin derivar-se de fets aliens a la seva organització, i més especialment amb els quals puguin tenir el seu origen o causa en les xarxes de comunicació a través dels quals es funciona i es gestiona el Portal i les pròpies comunicacions per correu electrònic.

8.1.9 Durada del servei

RACC es reserva la facultat unilateral de cancel·lar la contractació electrònica de qualsevol dels seus productes i/o serveis en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació als Usuaris, i amb l’única obligació de donar compliment als contractes subscrits amb anterioritat a la cancel·lació.

8.1.10 Mitjans de pagament

El pagament haurà de realitzar-se mitjançant Targetes VISA i MasterCard. En cas que el producte i/o servei contractat comporti l’abonament d’una quota periòdica se sol·licitarà l’IBAN.

RACC manifesta que no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat per l’usuari. Únicament l’entitat que processa el pagament té accés a aquestes dades per a la gestió dels pagaments i cobraments.

El procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol TLS (Transport Layer Security). És un protocol criptogràfic que proporciona una comunicació segura per Internet, de manera que les dades es transmeten al RACC xifrades, evitant la seva lectura o manipulació per tercers.

8.1.11 Comunicacions

Veure apartat 7.1 de les Condicions d’Ús

8.1.12 Llei aplicable i jurisdicció competent

Veure apartat 7.2 de les Condicions d’Ús

Versions de les Condicions d’Ús

Versió Data
Inicial 22/01/2020
Última actualització 15/06/2021

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Consulta la política de privacitat i de videovigilancia del RACC.

La seva privacitat és molt important per al RACC.

Hem redactat aquesta política de privacitat per proporcionar-li informació sobre les dades personals que recopila el RACC a través de les nostres interaccions amb vostè, i sobre com utilitzem aquestes dades i amb quina finalitat.

Tingui en compte que, quan ens referim a «dades personals», ens estem referint a tota la informació sobre una persona física (no a una empresa) identificada o la identitat de la qual es pugui determinar.

Quines dades personals recopila el RACC?

Los datos que recopilamos dependen del contexto de sus interacciones con el RACC, así como de los productos y servicios que decide contratar. Entre los datos que recopilamos, se pueden incluir, nombres y datos de contacto, datos demográficos, datos de pago y credenciales de identificación.

También podemos obtener datos personales de terceros, principalmente de:

– Fuentes disponibles públicamente, como bases de datos gubernamentales abiertas u otros datos de dominio público.
– Agentes de datos de los que obtenemos datos demográficos para complementar los datos que recopilamos.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

El responsable del tratamiento de sus datos es el RACC o la empresa de nuestro grupo que le ofrece el servicio contratado.

– Identidad: Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC o el Club) – NIF: G-08.307.928; o la empresa del Grupo RACC que ofrece el servicio contratado (véase www.racc.es/quienessomos).

– Dirección postal: Avenida Diagonal, 687- 08028 Barcelona.

– Teléfono: 900 357 357

– Correo electrónico: inforacc@racc.es

– Contacto del Delegado de Protección de Datos del RACC: dporacc@racc.es

¿Con que finalidad tratamos sus datos?

En el RACC tratamos los datos que nos proporcione, en cualquier momento de su relación con el Club, con las siguientes finalidades:

1. Finalidades relacionadas con la relación contractual u orgánica que le une con el RACC

– Gestionar su condición como socio del RACC.

– Comunicarle los beneficios y ventajas que disfruta como socio del RACC.

– Prestarle los servicios contratados como cliente o socio del RACC.

– Recibir la información solicitada.

– Agilizar la gestión, administración, estudio, revisión, aceptación o rechazo de las solicitudes de los productos o servicios a través del portal.

– Facilitar al usuario el acceso y uso rápido y correcto del portal

Este tratamiento es necesario para formalizar su condición como socio del RACC o para prestarle el servicio que nos solicita. En caso de que se oponga al tratamiento de sus datos relacionados con su alta en el Club o con la contratación de cualquier producto o servicio, ello comportará la baja inmediata de su condición de socio o la no prestación del producto o servicio contratado.

2. Finalidades basadas en el interés legítimo del RACC

– Ofrecer o recomendarle servicios o productos del RACC que puedan ser de su interés.

– Elaborar un perfil comercial que nos permita optimizar la finalidad anterior. En ningún caso se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil con una finalidad distinta de la indicada. En particular, el perfil comercial no servirá en ningún caso para finalidades de scoring.

– Comunicar sus datos a empresas del Grupo RACC (véase www.racc.es/quienessomos) con fines administrativos o para dar cumplimiento a obligaciones legales, tales como la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

3. Finalidades que requieren su consentimiento expreso

– Ofrecer o recomendarle servicios o productos del RACC que puedan ser de su interés con posterioridad a su baja como socio o a la prestación de los servicios contratados o por los que ha mostrado interés.

Este tratamiento se realizará únicamente si usted ha prestado su consentimiento a través de la casilla habilitada al efecto. La falta de consentimiento a cualquiera de las finalidades indicadas no comportará consecuencia alguna en la relación contractual u orgánica que mantiene con el RACC.

Le recordamos que, en cualquier momento, podrá oponerse al tratamiento de sus datos, especialmente en el caso del envío de ofertas comerciales.

El envío de cualquier información, oferta o recomendación se podrá realizar por cualquier medio, tanto físico como telemático (correo electrónico, fax, SMS, redes sociales, aplicaciones móviles, etc.).

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Sus datos se comunicarán al Grupo RACC. La relación de empresas del Grupo RACC podrá encontrarla en www.racc.es/quienessomos. La comunicación de sus datos se realizará con las siguientes finalidades:

– Ofrecer o recomendarle servicios o productos del Grupo RACC que puedan ser de su interés.

– Cumplir obligaciones legales. El RACC comunicará sus datos a los organismos públicos y judiciales competentes cuando tenga la obligación legal de hacerlo.

– Con fines administrativos internos, tales como facilitar la contratación de productos y servicios de otras entidades del Grupo RACC.

Asimismo, le informamos que determinados proveedores de servicios del RACC, nacionales e internacionales, pueden tener acceso a sus datos y tratarlos en nombre y por cuenta del Club en el marco de su prestación de servicios (asesoramiento jurídico, empresas de servicios informáticos, empresas de seguridad, de centro de llamadas, etc.).

¿Cuáles son sus derechos al facilitarnos sus datos? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, portabilidad, rectificación, supresión, limitación y oposición a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado. Asimismo, usted podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado.

– El derecho de acceso le permite conocer y obtener gratuitamente la información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento.

– El derecho de portabilidad le permite solicitar la entrega de sus datos en un formato estructurado de uso común y de lectura mecánica e interoperable o, siempre que la tecnología lo permita, a que transmitamos directamente sus datos a otro responsable.

– El derecho de rectificación le permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento. El derecho de supresión le permite solicitar que se supriman, sin perjuicio del deber de bloqueo, los datos objeto de tratamiento.

– El derecho de limitación le permite, en determinados supuestos previstos por la ley, solicitar que sus datos se bloqueen y se limite su acceso únicamente a efectos de la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, la protección de los derechos de otra persona física o jurídica, o por razones de interés público.

– El derecho de oposición le permite solicitar que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo.

– El derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en medios automatizados, si la decisión produce efectos jurídicos en Ud. o le afecta significativamente de modo similar.

Para ejercer los derechos especificados podrá utilizar los formularios puestos a su disposición en: www.racc.es/LOPD.

También podrá ejercer cualquiera de estos derechos dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos del RACC, mediante el envío de un correo electrónico a: dporacc@racc.es; o por correo postal dirigiéndose a: Avenida Diagonal, 687- 08028 Barcelona (A/A. Delegado de Protección de Datos del RACC). Usted deberá aportar copia de su DNI o documento oficial que le acredite.

También tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de la información necesaria en: www.agpd.es.

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Sus datos nos han sido facilitados directamente por usted o bien por el socio que ha contratado la modalidad correspondiente, o bien a través de otras empresas del Grupo RACC, o bien a través de fuentes de información abiertas y de acceso público.

Estas fuentes abiertas pueden ser diarios y boletines oficiales, registros públicos, guías telefónicas, listas de personas pertenecientes a colegios profesionales, listas oficiales para la prevención del fraude, redes sociales e internet, y terceras empresas a las que Ud. haya prestado su consentimiento para la cesión de sus datos al RACC.

Las categorías de datos que se tratan son datos de identificación (nombre, apellidos y DNI) y de contacto (dirección postal, electrónica, número de teléfono).

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales facilitados se conservarán mientras sean necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados.

En todo caso, una vez sea cursada su baja en el Club o finalizado el último contrato o servicio que contrató con el RACC, por cualquier motivo, sus datos se cancelarán automáticamente transcurridos 5 años en el caso de exsocios, 3 años en el caso de exclientes y 1 año en el caso de intereses comerciales.

Usted también podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, en cuyo caso procederemos, asimismo, a la cancelación de sus datos.

La cancelación de sus datos se realizará por bloqueo. Con este método, el RACC no tendrá acceso a sus datos y solo los tratará para su puesta a disposición de las autoridades públicas o judiciales y para la atención de las posibles responsabilidades relacionadas con el tratamiento de los datos, en particular para el ejercicio y defensa de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos. Conservaremos sus datos bloqueados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales mantenidas con el RACC, procediendo a su supresión física una vez transcurridos dichos plazos.

SI UD. HA SOLICITADO LA TARJETA RACC MASTER, LE INFORMAMOS DE LO SIGUIENTE:

¿Qué datos personales se tratarán? 

Los datos de identificación y la domiciliación bancaria facilitada al RACC para la domiciliación de la cuota de socio.

Una vez activada la tarjeta, RACC comunicará a CaixaBank Payments E.F.C. E.P., S.A.U. (Grupo”la Caixa”) o a Banco Sabadell, S.A. las actualizaciones o modificaciones de sus datos.

En base al interés legítimo del RACC en la gestión integral de los productos y servicios que ofrece a sus socios, el RACC accederá a la información que le permita conocer el estado de la Tarjeta RACC Master (alta, bloqueo, baja o retirada), la información agregada de consumo efectuada a través de la tarjeta, el sector de actividad, el comercio y el límite de Crédito dispuesto, para las siguientes finalidades:

  • Atender las incidencias y/o peticiones de nuestros socios derivadas de la tenencia o uso de la Tarjeta RACC Master.
  • Elaborar y gestionar los programas de fidelización, campañas de incentivación y cálculos de bonificaciones y descuentos dirigidos a los socios del RACC.

En caso que las entidades bancarias cuenten con el consentimiento específico del socio, el RACC accederá a la información detallada y personalizada de los consumos efectuados a través de la Tarjeta RACC Master, y el límite del crédito de la misma, para que el RACC pueda tratarla con fines comerciales incluida la elaboración de perfiles.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 

El consentimiento del interesado para la tramitación de la solicitud de la tarjeta.

El interés legitimo para la gestión integral de los productos y servicios que el RACC ofrece a sus socios.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Si su domiciliación bancaria es del Grupo la Caixa, RACC comunicará sus datos personales a CaixaBank Payments E.F.C. E.P., S.A.U. (Grupo”la Caixa”), con CIF A-58513318 y con domicilio en la Gran Vía Carles III, 94 Torre Oeste, 08028 de Barcelona. Si su domiciliación bancaria es de cualquier otra entidad bancaria, RACC comunicará sus datos personales a Banco Sabadell, S.A., con CIF A-08000143 y con domicilio en pl. Sant Roc, nº 20, de Sabadell, 08021.

¿Con qué finalidad se comunicarán sus datos a las entidades financieras? 

Para que las mencionadas entidades financieras puedan proceder a la estampación de la tarjeta de crédito, que se remitirá sin activar, y para que el usuario pueda tramitar la solicitud de contratación de ésta, en el caso de que esté interesado. Asimismo, y con dicha finalidad, se remitirán al usuario junto con la tarjeta las condiciones contractuales y las instrucciones de activación.

¿Cuánto tiempo conservarán sus datos dichas entidades financieras? 

Durante un máximo de cinco meses, si Ud no ha activado la tarjeta. Transcurrido dicho plazo los datos se cancelarán si el usuario no ha solicitado la formalización del referido contrato. En el caso de haberla activado, sus datos se conservarán de acuerdo con lo establecido en el contrato con la entidad bancaria.

¿Cuáles son sus derechos ante las entidades financieras? 

Podrá acceder en cualquier momento a sus datos para solicitar su consulta, actualización, rectificación o cancelación, dirigiéndose a:

– A CaixaBank Payments, E.F.C. E.P., S.A.U., amb CIF A-58513318 i domicili a Madrid, carrer Caleruega 102, CP 28033; o

– A Banc Sabadell, S.A. (Banc Sabadell), amb CIF A-08000143 i domicili a Alacant, Av. Óscar Esplá, 37, CP 03007

Videovigilància en instal·lacions del Grup RACC

Responsable del tractament: les seves dades personals són tractades pel Reial Automòbil Club de Catalunya (GRUP RACC). Pot posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades del RACC a través de l’adreça següent: dporacc@racc.es.

Finalitat del tractament: les dades personals seran tractades amb finalitats de videovigilància i seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.

Legitimació del tractament: el tractament de les seves dades personals es porta a terme sobre la base de l’interès legítim en la protecció de les persones, els béns i les instal·lacions del RACC.

Destinataris: en cas que siguin sol·licitades, les imatges poden ser facilitades a jutges o tribunals o bé als cossos i les forces de seguretat de l’Estat que sol·licitin les gravacions. Aquesta comunicació s’empara en el compliment d’una obligació legal i en la prevenció de delictes.

onservació de les dades: les imatges s’eliminaran en el termini màxim d’un mes des que s’hagin pres, llevat que calgui conservar-les per requeriment de les autoritats. Els sistemes de gravació s’ubicaran en un lloc vigilat o d’accés restringit, i només tindrà accés a les imatges el personal autoritzat.

Drets: pot exercir els drets d’accés, supressió i limitació del tractament adreçant-se al delegat de Protecció de Dades del RACC mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dporacc@racc.es o per correu postal adreçant-se a l’avinguda Diagonal, 687 – 08028 Barcelona (a l’atenció del delegat de Protecció de Dades del RACC). Ha d’aportar una còpia del seu DNI o document oficial que l’acrediti.

Aquesta política de privacitat està subjecta a actualitzacions?

Sí, és possible que modifiquem la nostra política de privacitat a mesura que incorporem nous serveis i productes a la nostra oferta, i quan la tecnologia i la legislació canviïn.

Per saber quan s’ha revisat aquesta política de privacitat per última vegada, ha de consultar la llegenda «última actualització» que apareix a la part inferior d’aquesta pàgina.

Ens comprometem a tenir l’última versió de la nostra política de privacitat accessible en tot moment al nostre web.

Versions de la Política de Privacitat

Versió Data
Inicial 22/01/2020
Última actualització 12/02/2020

POLÍTICA DE COOKIES

El RACC informa els seus usuaris que l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i política de privacitat comporta l’autorització expressa per a utilitzar les cookies de l’usuari. L’ús de les cookies es fa amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir serveis de manera àgil i personalitzada, així com per a la seva seguretat.

¿Qué son les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera en què es fa servir l’equip, poden emprar-se per reconèixer l’usuari. Si l’usuari no vol que s’instal·lin cookies al disc dur, ha de configurar el programa de navegació per internet per evitar-ne la recepció o rebre un avís a la pantalla de recepció de cookies. Totes les cookies es poden esborrar del navegador en qualsevol moment. (Llegeix Com puc gestionar les cookies?)

Quins tipus de cookies fa servir aquesta pàgina web?

Cookies pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat per aquesta entitat i des del qual es presta el servei sol•licitat per l’usuari.

Cookies de tercers: són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini no gestionat per aquesta entitat, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

Cookies de sessió: són cookies dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a la pàgina web.

Cookies persistents: són cookies en què les dades continuen emmagatzemades al terminal i s’hi pot accedir i es poden tractar durant un període definit pel responsable de la cookie i que pot ser d’uns minuts a diversos anys.

ookies tècniques: són les que permeten a l’usuari navegar a través de la pàgina web i l’ús de les diferents opcions o serveis que hi hagi, com ara controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts d’accés restringit, fer servir elements de seguretat en la navegació.

Cookies de personalització: són les que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides segons una sèrie de criteris al terminal de l’usuari, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

Cookies d’anàlisi: són aquelles que, ja siguin tractades per nosaltres com per tercers, permeten el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies es fa servir en el mesurament de l’activitat del lloc web i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, amb la finalitat d’introduir millores segons l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

Cookies publicitàries: són les que, ja siguin tractades per nosaltres com per tercers, ens permeten gestionar de la manera més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o a l’ús que l’usuari faci de la nostra web. Amb aquesta finalitat, podem analitzar-ne els hàbits de navegació a internet i podem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Així mateix, és possible que en visitar alguna pàgina web o en obrir algun correu on hi hagi algun anunci o promoció dels nostres productes o serveis s’instal·li al navegador de l’usuari alguna cookie que s’usarà per mostrar-li posteriorment publicitat relacionada amb la cerca feta i controlar els nostres anuncis.

Quin ús fem de les cookies?

Fem servir les cookies per:

i) Mostrar la nostra pàgina web, fer que funcioni correctament, crear el teu compte d’usuari, iniciar la teva sessió. Aquestes cookies tècniques són necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni correctament, per recordar les teves preferències i per ajudar-te a fer servir la nostra pàgina web de manera eficient i efectiva, com ara recordant el teu usuari. El portal és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions relacionades als fitxers cookies, tot i que això pot impedir el funcionament correcte dels mecanismes de seguretat per a serveis determinats que requereixen una major seguretat.

ii) Entendre com fan servir la pàgina web els nostres usuaris, detectar què funciona i què no, optimitzar i millorar la pàgina web i assegurar-nos que els nostres usuaris continuen considerant la nostra pàgina web interessant i rellevant.

iii) Mostrar anuncis del RACC en altres pàgines web (retargeting). Aquestes cookies les emmagatzemen tercers de confiança. L’ús de les cookies d’aquestes empreses està subjecte a les seves condicions de privacitat pròpies. (Llegeix “Cookies de tercers)

Com puc gestionar les cookies?

Pots acceptar o rebutjar les cookies modificant la configuració del navegador, tot i que rebutjar-les pot impedir que els mecanismes de seguretat funcionin correctament per a determinats serveis que requereixen una major seguretat, així com alguns dels serveis prestats a través de la nostra pàgina web. Tot seguit et donem les instruccions per activar les cookies i per eliminar-les:

Cookies de tercers

El RACC col·labora amb empreses on-line de publicitat i màrqueting que necessiten introduir cookies per prestar els seus serveis relacionats amb l’anàlisi de l’ús de la pàgina web i la presentació de bàners personalitzats. Les seves condicions de privacitat corresponents es poden consultar a l’enllaç següent: condicions privacitat Google. Els nostres proveïdors es comprometen a establir un comerç responsable i uns bons estàndards i pràctiques en la gestió de dades, i són membres de la Network Advertising Initiative (NAI), o de la Interactive Advertising Bureau (IAB), motiu pel qual segueixen els principis i codis de conducta del sector, a més d’oferir la funció opt-out, l’opció de no participar en la publicitat basada en el comportament. A www.networkadvertising.org i www.youronlinechoices.com hi ha disponible una llista de membres de la NAI que emmagatzemen cookies, i l’usuari pot autoritzar o denegar a aquests membres el permís de fer servir programes d’informació basada en el comportament.

Actualització de la política de cookies

La política de cookies es podrà modificar d’acord amb les exigències legals, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que en consultin el contingut.

Si vols més informació sobre l’ús de cookies, pots posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica següent: inforacc@racc.es